Prijemna odjeljenska ambulanta

U okviru Prijemne odjeljenske ambulante obavljaju se sledeći poslovi: prijem pacijenata, mjerenje vitalnih znakova i saturacija kiseonikom, određivanje potrebnih dijagnostičkih procedura, vađenje krvi i priprema za dijagnostiku, spirometrija i EKG pregldi, aplikacija oksigenoterapije, aplikacija intramuskularne i intravenske terapicje, vršenje pleularne punkcije, aplikacija inhalatorne terapije, edukacija pacijenata (higijensko-dijetetski režim života i ishrane) i dr.