Odsjek za pulmologiju

U okviru Odsjeka za pulmologiju obavljaju se sledeći poslovi: hospitalizacija pacijanata sa nerazjašnjenom etiologijom plućne patologije, a zatim se vrši dijagnostika i liječenje. Hospitalizuju se pacijanti sa akutnim i hroničnim plućnim oboljenjima kod kojih se vrši potrebna dijagnostika i liječenje. Hospitalizuju pacijenti sa malignim obljenjima kojima se pruža simptomatska i potporna terapija. Vrši zdravsteno prosvjećivanje i savjetovanje pacijenata iz oblasti plućnih bolesti. Hospitalizuju se i liječe pacijanti sa tuberkulozom, koji se i zdravtveno prosvjećuju u smislu otklanjanja štetnih navika, higijensko-dijetetskogrežima života i ishrane i zaštite i pregleda lica iz kontakta. Vrši bronhološko ispitivanje, a zatim u zavisnosti od etiologije bolesti, pacijenti se liječe, savjetuju i upućuju na adekvatne terapije i procedure. Vrši funkcionalna dijagnostika, nakon koje se dalje primjenjuje liječenje. Vrše konsultativno specijalističke usluge drugim odjeljenjima i službama bolnice iz oblasti plućnih bolesti.